Bli Kund


Du är den viktigaste personen i Ditt liv- därför lyssnar vi på dig. Vi vill skapa en trygg och smidig assistans för dig. Vi är två lättsmamma personer som älskar att hitta personliga matchningar och få din assistans att fungera på ett smidigt sätt. Vår ambition är att ha nära kontakt, lyssna till dina önskemål och vara tillgänglig för dig och dina assistenter. Vi vill ständigt förbättra kvaliten, därför är Dina synpunkter viktiga för oss.

Med vår kunskap och breda erfarenhet av personlig assistans skapar vi lättsamma möten efter dina behov. Du talar om hur du vill ha assistansen- vi levererar.

Vi är noga med att utbilda våra assistenter utifrån Dina önskemål och behov.

Vad gäller personlig assistans för barn arbetar vi utifrån barnkonventionen. Alla har rätt till sitt självbestämmande och oavsett kommunikationsförmåga och/eller andra svårigheter lyssnar vi på Ditt Barn först och främst.

Dina åsikter eller frågor är viktiga för oss. Vi vill alltid finnas till hands för att hjälpa och lära oss mer. Du är alltid välkommen att höra av dig- när helst du kan!

Ring 0702-825229 Lena Kornerud eller Betty Olsson 0709-542982

Det går också bra att maila till info@sandaassistans.se

Vem har rätt till personlig assistans?

För att ha rätt till personlig assistans måste du omfattas av lagen om stöd och service (LSS). Det gör du om du tillhör en av följande personkrets enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Om du behöver hjälp för att klara de grundläggande behoven upp till 20 timmar per vecka kan du ansöka om personlig assistans hos din kommun. Kommunen kan bevilja personlig assistans även för andra personliga behov, men också annat stöd, till exempel ledsagarservice och avlösarservice. Det är först när du behöver hjälp mer än 20 timmar för att klara de grundläggande behoven som Försäkringskassan kan bevilja assistansersättning.

De grundläggande behoven är behov av hjälp med

  • Personlig hygien
  • Måltider
  • Att klä av och på sig
  • Att kommunicera med andra
  • Behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (9 a § LSS)

Bedömningen av grundläggande behov handlar inte om att bedöma om en person behöver hjälp, utan om att ta ställning till vad han eller hon behöver hjälp med. Hjälpen ska vara av en viss karaktär.

Enligt regeringsrätten tyder propositionsuttalandena närmast på att vad lagstiftaren har åsyftat med att hjälpen ska vara av en viss karaktär är sådana hjälpbehov som uppfattas som mycket privata och känsliga för den privata integriteten, där den funktionshindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge sådan hjälp och hur den ska ges.

Mer ingående läsning finns på Försäkringskassans hemsida och Socialstyrelsen

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387