Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

11 januari, 2019 0 av Lena Kornerud

ID-nummer: Dir. 2018:35

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

Regeringen beslutar att utredaren inte behöver föreslå besparingar inom assistansersättningen så som det framgår av det ursprungliga direktivet. Även utredningstiden förlängs.

Minskat antal mottagare

Sedan direktivet om LSS och assistansersättningen beslutades har antalet mottagare av statlig assistans minskat. Timutvecklingen har bromsats in. Samtidigt har antalet mottagare av kommunal personlig assistans ökat.

Domar påverkade Försäkringskassans tillämpning

Förändringen förklaras framförallt av Högsta förvaltningsdomstolens domar som påverkat Försäkringskassans tillämpning. Försäkringskassan har utvecklat sin rättstillämpning, utredningsmetodik och kontrollarbete när det gäller handläggning av assistansersättningen. Förändringarna har i stor utsträckning påverkat enskilda assistansmottagare och kommuner. Något som inte har föregåtts av politiska bedömningar och vägval.

Långsiktigt hållbar utveckling med ändamålsenliga insatser

Syftet med utredningen ska fortsatt vara att skapa en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och få tillstånd ändamålsenliga insatser inom LSS. Utgångspunkten är fortsatt att det samlade behovet av insatserna ska utföras med förstärkt kvalitet och förutsägbarhet samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2018.

Läs mer här
https://www.regeringen.se/4990f8/contentassets/33edad03045a4d4bb25ee8110aa983e7/tillaggsdirektiv-till-lss-utredningen–dir.-2018_35.pdf